Opiniones

Valoració mitjana dels nostres clients
4.8 sobre 5
Envios GRATIS

Ofertes especials

 

Política de Privacitat

Oasi Decor” informa els usuaris del lloc web sobre la seua política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguen ser recaptats per la navegació, adquisició de productes o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, “Oasi Decor” garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, i en Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679.


MESURES DE SEGURETAT

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'informa els usuaris que, en “Oasis Decor”, es han adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que es disposa en la citada normativa. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “Oasi Decor” o dels Encarregats del Tractament ací éstablecidos. S'han adoptat les mesures de seguretat adeqüeuas a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten.


VERACITAT DE LES DADES

El Client o Osuario manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantindre'ls actualitzats, comunicant, a “Oasis Decor”, qualsevol modificació d'aquests. L'usuari respondrà de la veracitat de les seues dades i serà l'únic responsable de quants conflictes o litigis pogueren resultar per la falsedat d'aquests. És important que, perquè puguem mantindre les dades personals actualitzades, l'usuari informe a “Oasi Decor” sempre que hi haja hagut alguna modificació en aquests. En cas contrari, no podem respondre de la seua veracitat.


EXERCICI DE DRETS

La LOPD i el RGPD concedeixn als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seues dades personals. Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de “Oasi Decor”, aquests podran exercir els seus drets. Per a això, l'usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acredite la seua identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@oasisdecor.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l'adreça que apareix en el nostre avís legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En tal cas, s'haurà d'aportar la documentació que acredite aquesta representació de l'interessat.

L'usuari podrà sol·licitar l'exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals.

  • Dret a sol·licitar la seua rectificació (en cas que siguen incorrectes) o supressió.

  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per “Oasi Decor” per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  • Dret a oposar-se al tractament: “Oasi Decor” deixarà de tractar les seues dades, llevat que per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions s'hagen de continuar tractant.

  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulga que les seues dades siguen tractades per una altra signatura, “Oasi Decor” li facilitarà la portabilitat de les seues dades al nou responsable.

En el cas que s'haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l'usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “Oasi Decor” està manejant les seues dades, pot dirigir les seues reclamacions al Responsable de Seguretat o a l'autoritat de protecció de dades que corresponga, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.


CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades desagregades seran conservats sense termini de supressió. Quant a les dades de Clients, el període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracte. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantindre's fins a:

  • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social (obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)

  • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)

  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)

  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Els usuaris de llistes de correu o els pujats per “Oasis Decor” a pàgines o perfils de RRSS, es conservaran fins que l'usuari retire el consentiment.

Dades de candidats (C.V.), d'haver-los: En cas que el candidat no siga seleccionat, “Oasi Decor” podrà mantindre emmagatzemat el seu currículum un màxim de dos anys per a incorporar-ho a futures convocatòries, llevat que el candidat es manifeste en contrari.


OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES

Oasi Decor” té l'haver d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé siga mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, “Oasi Decor” serà considerada com aR esponsable de les dades recaptades mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Al seu torn “Oasi Decor” informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla l'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l'agenda de contactes, la prestació de productes o serveis i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l'emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració deT ratamiento de dades personals.

El Lloc web de “Oasi Decor” compta amb un xifrat SSL, que permet a l'Usuari l'enviament segur de les seues dades personals a través dels formularis de contacte del lloc web.

Oasi Decor” posa a la disposició dels usuaris una sèrie de mecanismes telemàtics per a la recollida i tractament de les seues dades personals, amb les finalitats previstes anteriorment. Les dades personals proporcionades de manera telemàtica, bé siga a través d'email, dels formularis de contacte d'aquesta web o contractacions online seran utilitzats per a la gestió comercial i administrativa dels clients i usuaris de l'empresa. Aquestes dades, seran tractats a través de servidors gestionats per https://dinahosting.com/, que també és l'empresa prestadora de serveis de correu electrònic, i, que tindrà la consideració d'Encarregat del Tractament.

Per la seua part, lus dades de correu i nom seran incorporats a una base de dades per a l'enviament de comunicacions comercials i gestionar la subscripció als serveis sol·licitats pel client o usuari. Podrà donar-se de baixa en qualsevol moment prement l'enllaç que trobarà en les nostres comunicacions, o dirigiendo una sol·licitud d'exercici del seu dret a l'empresa Encarregat del Tractament o a “Oasi Decor”.

Tal com estableix la LSSICE, “Oasi Decor” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no serà considerada com a comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent.

En qualsevol cas, s'obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d'informació realitzada per l'usuari.

A vegades, les dades personals es proporcionaran a través d'enllaços a llocs web de tercers. En aquest cas, en cap moment el personal de “Oasi Decor” tindrà accés a les dades personals que el Client facilite a dites terceres.


XARXES SOCIALS

Oasi Decor” compta amb perfil en les principaels xarxes socials d'Internet (Facebook, Twitter, Pinterest, Google+), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d'usuaris (d'ara endavant, seguidors) publicats per “Oasis Decor”. El tractament que “Oasi Decor” durà a terme amb aquestes dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà el que la xarxa social permita als perfils corporatius.

Oasi Decor” podrà informar els seus seguidors, quan la llei no ho prohibisca, per qualsevol via que la xarxa social permeta sobre les seues activitats i ofertes, així com prestar servei personalitzat d'atenció al client. En cap cas “Oasi Decor” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s'obtinguera puntual i expressament el consentiment de l'usuari per a això (per exemple, per a la realització d'un concurs).


COMUNICACIÓ D'INFORMACIÓ A TERCERS

Oasi Decor” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teues dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d'un servei implique la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament, i sempre d'acord amb les condicions generals aprovades per l'usuari amb anterioridad a la contractació d'aquest. Així, al contractar els nostres serveis, l'usuari accepta que algun dels mateixos puguen ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d'Encarregats del Tractament, amb els quals s'ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seues polítiques de privacitat, establides en les seues respectives pàgines web. També accepta que alguna de les dades personals recaptades siguen facilitats a aquests Encarregats del Tractament, quan siga necessari per a l'efectiva realització del servei contractat. L'usuari podrà negarse a la cessió de les teues dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.


CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada pel client tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que puga ser utilitzada per a altres finalitats que els relacionats amb els serveis contractats o productes adquirits a “Oasis Decor”. “Oasi Decor” s'obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions del client, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seua relació amb aquest.

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha sido redactada per EXPERTS LOPD®, empresa de protecció de dades, a dia 23 de June de 2018, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagen produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conéixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.

Qui és el Responsable del tractament de les
seues dades i quines són les dades de contacte?
 
Identitat: Oasi Decor, C.B.  - CIF: E54976667
Dir. postal: Carrer Venus, Núm. 1, 03501 – Benidorm (Alacant)
Telèfon: 965069237
Correu electrònic: info@oasisdecor.com